kollektivet0x242

Entries from January 2015.

Forslag til vedtekter
21st January 2015

Forslag til vedtekter / Statute proposal (Norwegian)

Draft 20.01.2015

Vedtekter for kollektivet0x242

Vedtatt av stiftelsesmøtet xx.xx.2015

§1 Formål

Foreningen kollektivet0x242 er en ikke-komersiell digital interesseorganisasjon. Dets formål er:

§2 Organisatorisk tilknytning

kollektivet0x242 er en frittstående interesseorganisasjon, uten binding til andre organisasjoner.

§3 Medlemskap

Medlemskap i kollektivet0x242 er åpent for alle som støtter organisasjonens formål og (har stedsadresse i Norge.) (Usikker på denne : bør være for personer som "bor i norge"? -tenker det kan være vanskelig å bo i et annet land å styre organisasjonen og kanskje bli valgt som en del av styret i fremtid? )

§4 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§5 Årsmøtet

Skrive noe om årsmøtet - f.eks at det kan avholdes både digitalt og fysisk.

Årsmøtet er kollektivet0x242 høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av mars og innkalles av styret med 1 måneds varsel med elektronisk melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

§6 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle kollektivet0x242 årsmelding
 2. Behandle kollektivet0x242 regnskap i revidert stand
 3. Behandle innkomne forslag
 4. Fastsette kontingenten
 5. Vedta kollektivet0x242 budsjett
 6. Velge:
  • a. styremedlem(mer)
  • b. valgkomite

§7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter

§8 Styret

kollektivet0x242 ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§9 Styrets oppgaver

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med kollektivet0x242 økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
 4. Representere kollektivet0x242 utad

Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

§10 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§11 Endring av vedtektene

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§12 Oppløsning (§ 12 kan ikke endres.)

Oppløsning av kollektivet0x242 kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Tags: statute, vedtekter.

RSS Feed

Created by Chronicle v4.6